Last Name First Name Phone Number Email Address
Addo Yvonne 860-418-6360 Yvonne.Addo@ct.gov
Bedward Lennox 860-418-6476 Lennox.Bedward@ct.gov
Blue Tirena 860-418-6363 Tirena.Blue@ct.gov
Bozeman Charese 860-418-6309 Charese.Bozeman@ct.gov
Calloway Vernieke 860-418-6274 Vernieke.Calloway@ct.gov
Fenwick Janna 860-418-6299 Janna.Fenwick@ct.gov
Grant Janice 860-418-6270 Janice.Grant@ct.gov
Hill Jordan 860-418-6000 Jordan.Hill@ct.gov
Hunter Crystal 860-418-6208 Crystal.Santana@ct.gov
Jastremski Eric 860-418-6276 Eric.Jastremski@ct.gov
Kozak Carolyn 860-418-6324 Carolyn.Kozak@ct.gov
Lockery Anthony 860-418-6219 Anthony.Lockery@ct.gov
Mayo Elizabeth 860-418-6330 Elizabeth.Mayo@ct.gov
Ruiz Adriana 860-418-6211 Adriana.Ruiz@ct.gov
Sherman Jonathan 860-418-6249 Jonathan.Sherman@ct.gov
Sousa Susan 860-418-6431 Susan.Sousa@ct.gov
Taylor Kathleen 860-418-6379 Kathleen.Taylor@ct.gov